Algemene voorwaarden en disclaimer

Juridisch

De volgende disclaimer en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze gehele TenCate Grass-website.

 1. In deze disclaimer hebben de hierna volgende omschrijvingen de volgende betekenis:
  • De TenCate Grass-website: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie dat deze disclaimer erop van toepassing is;
  • TenCate Grass of (een van) zijn dochterondernemingen.
  • Toepassing(en): onder meer downloaden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, gebruik maken van diensten, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • gebruiker: de natuurlijke of rechtspersonen, wel of niet vertegenwoordigd, die gebruik maken van de webpagina;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, onder meer verloren data en items, gederfde omzet, winst of ander economische schade.
 2. Door het gebruik van de TenCate Grass-website accepteert u kennis te hebben genomen van deze disclaimer en akkoord te gaan met de voorwaarden daarvan.
 3. TenCate Grass streeft ernaar om regelmatig de inhoud van de webpagina up-to-date te brengen en/of aan te vullen Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. TenCate Grass presenteert de inhoud van de webpagina in de feitelijke staat, zonder garantie of waarborg ten aanzien van hun betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. TenCate Grass is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. TenCate Grass kan de webpagina veranderen, beëindigen of deze veranderen of beëindigen naar zijn eigen inzicht en op ieder gekozen moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving. TenCate Grass is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke wijziging of beëindiging.
 7. TenCate Grass is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de bestanden van derden die in verband lijken te houden met de webpagina. Linking (koppeling) houdt niet de goedkeuring in van zulke bestanden.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de TenCate Grass-website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u verzendt vanaf de TenCate Grass website.
 9. TenCate Grass behoudt zich het recht voor om toestemming te ontkennen voor het gebruik van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina worden verstrekt. In aanvulling hierop mag de uitgever de toegang tot de TenCate Grass website controleren.

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT HET AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op de inhoud van de website en alle documenten die worden aangeboden voor het downloaden behoren toe aan TenCate Grass. Alle rechten zijn voorbehouden. De informatie op de TenCate Grass website, inclusief tekst, presentaties, cijfers en afbeeldingen mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TenCate Grass, tenzij het tegendeel wordt vermeld. Het maken van wijzigingen aan de inhoud van de TenCate Grass-website is uitdrukkelijk verboden.

LOGO'S EN MERKEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken en logo s afgebeeld op de TenCate Grass-website geregistreerde en niet-geregistreerde merknamen van TenCate Grass (of zijn dochterondernemingen).

® houdt in handelsmerken in verschillende gebieden zijn gedeponeerd. ™ houdt in dat er aanspraak is gemaakt op een handelsmerk. Deze aanspraken zijn gemaakt door © TenCate Grass Holding BV.

VIRUSSEN ENZ.

TenCate Grass doet haar uiterste best om de website virusvrij te houden. Het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat alles wat u kiest voor gebruik vrij is van zaken zoals virussen, 'worms', 'Trojaanse horses' en andere items van destructieve aard. De informatie op de TenCate Grass-website kan worden gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK

TenCate Grass kan een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aanbrengen door de aanpassing van deze kennisgeving. U bent gebonden aan deze wijzigingen en u dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken om de actuele voorwaarden van gebruik te raadplegen waaraan u gebonden bent. Indien een bevoegde rechtbank een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar verklaart worden de ongeldige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden geacht te zijn verwijderd uit de gebruiksvoorwaarden en de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.

Bent u geïnteresseerd in één van onze systemen of producten?

Neem nu contact met ons op zodat wij u er alles over kunnen vertellen!

Neem contact op!