ข้อตกลง เงื่อนไข และคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

กฎหมาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลบังคับกับเว็บไซต์ทั้งหมดของ TenCate Grass

 1. ในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้ ข้อความเหล่านี้มีความหมายดังนี้:
  • เว็บไซต์ของ TenCate Grass: เว็บเพจแต่ละหน้าที่บรรณาธิการใส่ไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมมาที่คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้ ด้วยประสงค์ให้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้มีผลบังคับใช้;
  • TenCate Grass หรือ (หนึ่งใน) บริษัทในเครือ
  • การใช้งาน: ได้แก่ การดาวน์โหลด การล็อกอิน การขอ การปรึกษา การอ่าน การดู การฟัง การประมวลผล การกรอก (แบบฟอร์ม) การส่ง การสำเนา (ชั่วคราว) การบันทึก การส่งต่อ การกระจายต่อ การใช้บริการ การทำธุรกรรมทางกฎหมาย (เช่นการซื้อหรือเช่า);
  • ผู้ใช้งาน: บุคคลทางพฤตินัยหรือนิตินัยที่ใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งอาจต้องการหรือไม่ต้องการมีตัวแทน;
  • เนื้อหา: ได้แก่ตัวหนังสือ ภาพ ไฮเปอร์ลิงค์ เสียง และ/หรือ คลิปวิดีโอ และ/หรือสิ่งของอื่นๆ;
  • สูญหาย: การสูญหายทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะใดก็ตาม ได้แก่การสูญหายของข้อมูลและสิ่งของ การสูญเสียการขาย การสูญเสียกำไรหรือการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆ
 2. เมื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของ TenCate Grass คุณได้ยอมรับว่าได้รับรู้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้และยอมรับข้อตกลงในนี้
 3. TenCate Grass พยายามปรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อหาอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
 4. TenCate Grass นำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ตามจริงโดยไม่รับประกันหรือพิทักษ์ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมสำหรับวัตุประสงค์เฉพาะหรืออย่างอื่น
 5. TenCate Grass ไม่รับผิดชอบต่ออันตรายที่เกิดจากหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดจาก และเกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้
 6. TenCate Grass อาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติเว็บเพจตามดุลยพินิจของบริษัทในเวลาที่บริษัทกำหนดโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้า TenCate Grass ไม่รับผิดชอบต่อส่ิงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือยุติ
 7. TenCate Grass ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในไฟล์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การเชื่อมโยงไม่ได้เป็นการรับรองไฟล์นั้น
 8. การใช้เว็บไซต์ของ TenCate Grass และเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมอาจเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ และ/หรือ การสื่อสาร คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่คุณส่งออกจากเว็บไซต์ของ TenCate Grass
 9. TenCate Grass มีสิทธิปฏิเสธการใช้งานเว็บเพจ และ/หรือ การใช้บริการบางอย่างที่มีบนเว็บเพจ นอกจากนี้ บรรณาธิการอาจติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ของ TenCate Grass


ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาบนเว็บไซต์และเอกสารทั้งหมดที่เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นของ TenCate Grass บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass อันได้แก่ ข้อความ การนำเสนอ ตัวเลข และภาพ ก่อนได้รับหนังสืออนุญาตนอกจากมีการระบุเป็นอย่างอื่น ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass


โลโก้และแบรนด์

แบรนด์และโลโก้ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass เป็นชื่อแบรนด์ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของTenCate Grass (หรือบริษัทในเครือ) นอกจากมีการระบุเป็นอย่างอื่น

® หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในหลายอาณาเขต ™ หมายถึงได้มีการเคลมเครื่องหมายการค้า การเคลมเหล่านี้ดำเนินการโดย © Ten Cate Grass Holding BV


ไวรัส ฯลฯ

TenCate Grass พยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาให้เว็บไซต์ปราศจากไวรัส คุณต้องรับผิดชอบในการสร้างมาตรการป้องกันและเลือกใช้สิ่งที่ปราศจาก ไวรัส 'worms' 'Trojan horses’ และสิ่งอื่นๆ ที่มีอำนาจทำลาย ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือข้อผูกมัด


การแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน

TenCate Grass อาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยปรับเปลี่ยนประกาศฉบับนี้ คุณผูกพันกับการแก้ไขนี้ ดังนั้นคุณควรเข้าเพจนี้เป็นประจำเพื่ออ่านเงื่อนไขการใช้งานที่คุณผูกพัน

หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาเห็นว่าข้อความใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ถูกกฎหมายหรือปฏิบัติไม่ได้ ให้ถือว่าข้อความนั้นถูกนำออกไปจากเงื่อนไขการใช้งานและข้อความที่เหลือยังคงบังคับใช้

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.